Тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Зургийн нэр:

Онон голын сав газрын тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Зургийн тусгаг:


Эх сурвалж:


Сэдэвчилсэн зургийн агуулга (abstract):

Онон голын сав газрын тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Уг зургийг газарзүйн мэдээллийн системд оруулсан тухай:

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дах хөтөлбөрийн газар. 2011

Бэлчээрийн хэв шинж

Зургийн нэр:

Онон голын сав газрын бэлчээрийн хэв шинж

Зургийн тусгаг:


Эх сурвалж:


Сэдэвчилсэн зургийн агуулга (abstract):

Онон голын сав газрын бэлчээрийн хэв шинж

Уг зургийг газарзүйн мэдээллийн системд оруулсан тухай:

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дах хөтөлбөрийн газар. 2011

Хөрсний төрөл

Зургийн нэр:

Онон голын сав газрын хөрсний төрөл

Зургийн тусгаг:


Эх сурвалж:


Сэдэвчилсэн зургийн агуулга (abstract):

Онон голын сав газрын хөрсний төрөл

Уг зургийг газарзүйн мэдээллийн системд оруулсан тухай:

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дах хөтөлбөрийн газар. 2011

Ус агуулагч үндсэн бүрдэл, бүсийн тархалт

Зургийн нэр:

Онон голын сав газрын ус агуулагч үндсэн бүрдэл, бүсийн тархалт

Зургийн тусгаг:


Эх сурвалж:


Сэдэвчилсэн зургийн агуулга (abstract):

Онон голын сав газрын ус агуулагч үндсэн бүрдэл, бүсийн тархалт

Уг зургийг газарзүйн мэдээллийн системд оруулсан тухай:

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дах хөтөлбөрийн газар. 2011

Онон голын сав газрын ус хурах талбай

Зургийн нэр:

Онон голын сав газрын ус хурах талбайн зураг

Зургийн тусгаг:


Эх сурвалж:


Сэдэвчилсэн зургийн агуулга (abstract):

Онон голын сав газрын ус хурах талбайн зураг

Уг зургийг газарзүйн мэдээллийн системд оруулсан тухай:

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дах хөтөлбөрийн газар. 2011

Language